Support-tn6GIS-Viewshed_Table1

Support-tn6GIS-Viewshed_Table2

Support-tn6GIS-Viewshed1

Support-tn6GIS-Viewshed_3D

Το TopoNavigator 6 GIS περιλαμβάνει μια εύκολη αλλά ισχυρή διαδικασία εκτέλεσης Ανάλυσης Οπτικού Πεδίου (Viewshed ή Visual Impact Area).
Η Ανάλυση Οπτικού Πεδίου είναι μια σπουδαία επεξεργασία που αποκαλύπτει (κυριολεκτικά) τη ζώνη που είναι ορατή από ένα ή περισσότερα σημεία ή αντίστροφα, το αν ένα ή περισσότερα σημεία είναι ορατά από μια συγκεκριμένη περιοχή. Η Ανάλυση Οπτικού Πεδίου απαντά το πολύ συνηθισμένο (στις μέρες μας) ερώτημα

«ποιά είναι η ζώνη κάλυψης μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας»,

το αντίστροφο ερώτημα «οι ανεμογεννήτριες στην τάδε κορυφογραμμή φαίνονται από την τάδε τουριστική περιοχή ?»,

ή το ερώτημα «από τις τρεις πιθανές διαδρομές ανάμεσα σε δύο θέσεις, ποιά είναι αυτή που προσφέρει περισσότερη θέα στο γύρω τοπίο».

Η προσέγγιση του χώρου και κατ” επέκταση του τοπίου που αναδεικνύεται μέσα από την Ανάλυση Οπτικού Πεδίου είναι νέα, γονιμοποιός και συχνά απρόβλεπτη.

Η Ανάλυση Οπτικού Πεδίου είναι κατ” εξοχήν αντικείμενο ενός GIS προγράμματος και προϋποθέτει  μια πηγή υψομετρικών δεδομένων, δηλαδή ένα Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. Το TopoNavigator 6 περιέχει ένα λεπτομερέςΨηφιακό Μοντέλο Εδάφους μεγέθους περίπου 2Gb, δομημένο πρωτογενώς στο ΕΓΣΑ87. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ακρίβεια των υψομετρικών δεδομένων. Η χρήση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους που προέρχεται από δορυφορικά δεδομένα δεν συνίσταται λόγω του αναπόφευκτου «θορύβου» που ενυπάρχει στο μοντέλου από την επίδραση της βλάστησης και άλλων παραγόντων.Το TopoNavigator 6 χρησιμοποιεί ένα πολυ λεπτομερές Ψηφιακό Μοντέλου Εδάφους με κελί 30Χ30 μ., κατασκευασμένο από ισοϋψείς καμπύλες μεγάλης ακρίβειας.
Έτσι, στο TopoNavigator 6 ο χρήστης δεν έχει παρά να εισάγει, με κάποια από τις πολλές σχετικές μεθόδους του προγράμματος, ένα ή περισσότερα σημεία και αφού επιλέξει όσα είναι μέρος του ερωτήματός του, καλεί την ανάλυση με ένα δεξί κλικ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ανάλυσης σχετίζεται γραμμικά με τον αριθμό των σημείων, καθότι η Ανάλυση Οπτικού Πεδίου είναι εξαιρετικά επίπονη επεξεργασία για τον υπολογιστή.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ανάλυσης, δηλ. ο όγκος των υπολογισμών, εξαρτάται επίσης άμεσα από την ανάλυση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους. Παρόλη την υψηλή ανάλυση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, τοTopoNavigator 6 χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο ιδιωτικής κατασκευής που έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να εκτελεί ταχύτατα την ανάλυση σε μεσαίες ακτίνες (έως 15 χλμ). Σε μεγαλύτερες αποστάσεις, ο όγκος των δεδομένων κάνει τη χρήση ισχυρού υπολογιστικού συστήματος αναγκαία.
Μετά την ολοκλήρωση της Ανάλυσης Οπτικού Πεδίου στο δισδιάστατο περιβάλλον, ο χρήστης του TopoNavigator 6 μπορεί να δει το αποτέλεσμα της ανάλυσης στο τρισδιάστατο χώρο, καλώντας τη μηχανή 3D που είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα. Το διπλανό παράδειγμα δείχνει μια εικονική μελέτη χωροθέτησης μιας τοπικής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Αγία Πελαγία, στην Κρήτη.

Η εκκίνηση της λειτουργίας γίνεται ενόσον έχουμε επιλέξει το Γεωφυσικό τύπο χάρτη και με δεξί κλίκ στις επιλεγμένες εγγραφές, από τον πίνακα των σημείων. Στη φόρμα που εμφανίζεται δίνεται η δυνατότητα καθορισμού της ακτίνας ανάλυσης (σε μέτρα) και εισαγωγής του ύψους του σημείου θέασης σε σχέση με το έδαφος (πχ. το ύψος του πυλώνα της κεραίας κινητής τηλεφωνίας ή της ανεμογεννήτριας). Η τιμή αυτή είναι καθοριστική για το εύρος της ζώνης επίδρασης. Με το κουμπί εφαρμογή, αρχίζει η ανάλυση και ολοκληρώνεται με την χρωματική αλλοίωσης της περιοχής οπτικής αλληλεπίδρασης σημείου-τοπίου με ένα σαφή κόκκινο τόνο.

Η Ανάλυση Οπτικού Πεδίου έχει πολλές εφαρμογές σε όλες τις επιστήμες του χώρου. Στους δεσμούς που παρατίθενται πιό κάτω μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις και μελέτες που βασίζονται στην ανάλυση αυτή, που φυσικά έχουν γίνει με τη βοήθεια άλλων υλοποιήσεων (σε όλες τις περιπτώσεις κάποιο επαγγελματικό GIS πακέτο, συνήθως το ArcInfo).

1. Το πιό διάσημο παράδειγμα, το National Historic Trails Viewshed εδώ
2. Ένα παράδειγμα μελέτης ορατότητας κεραιών τηλεφωνίας από συγκεκριμένα σημεία εδώ
3. Μια εφαρμογή Visual Impact, παράμετρο απαραίτητη στις μελέτες χωροθέτησης αιολικών πάρκων (μελέτη Visualising Scotland’s Renewable Energy Landscapes using Rapid Viewshed Assessment Tools)
4. Και μια ακόμη μελέτη οπτικής ενόχλησης (STEUBEN COUNTY WIND TURBINE VIEWSHED ANALYSIS)
5. Μια γρήγορη σύγκριση των δυνατοτήτων και επιπτώσεων στο αισθητικό περιβάλλον μεταξύ δύο ενεργειακών πηγών (βιομάζα / αιολική ενέργεια) για την περιοχή Florida της Μασσαχουσέτης (τίτλος: Florida Massachusetts: A Renewable Energy Evaluation), εδώ
6. Μια ειδική γεωμορφολογική μελέτη
7. Μια γενική παρουσίαση για τις εφαρμογές στην αρχαιολογία και ανθρωπολογία
8. Παρόμοια
9. Ένα προχωρημένο παράδειγμα εδώ
10. Άλλο παράδειγμα