Support-tn6-Preferences_6

Support-tn6-Preferences_6_1

Η 6η και τελευταία ενότητα στο σύστημα ρυθμίσεων του TopoNavigator 6 περιλαμβάνει επιλογές σχετικές με την απεικόνιση των σημείων και την αποθήκευση των αρχείων σε πρωτόκολλο KML.

1. Ονοματολογία. Καθορισμός παραμέτρων σχετικών με την ονοματολογία. Στο πρώτο κυλιόμενο πεδίο επιλέγετε τον τύπο δεδομένων. Στο δεύτερο (που είναι ενεργό μόνο στην έκδοση ΗΟΜΕ, καθότι η έκδοση GIS προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες ονοματολογίας μέσω της φόρμας Ιδιοτήτων Αρχείου), καθορίζετε το πεδίο από το οποίο θα αποδοθεί η ονοματολογία του συγκεκριμενου τύπου δεδομώνων. Τα τρία επόμενα κελιά περιέχουν το αυτόματο πρόσφυμα των ονομάτων, τον αριθμό εκκίνησης της αυτόματις αρίθμησης και την πάγια τιμή του κωδικού.

2. Πρωτόκολλο εξαγωγής KML. Καθορισμός της παραλλαγής στην οποία θα γίνει η εξαγωγή δεδομένων σε πρωτόκολλο KLM. Το KML (Keyhole Markup Language) είναι το πρωτόκολλο δεδομένων του Google Earth. Η Google εξελίσσει ασταμάτητα το πρωτόκολλο και του δίνει δυνατότητες που αξιοποιούνται κυρίως από την ιντερνετική εφαρμογή Google Earth.  Το Toponavigator 6 παρέχει επιλογές για τις 4 κυριότερες παραλλαγές του πρωτοκόλλου.

1 Στάνταρντ πρωτόκολλο. Είναι το παλιότερο και πιό συνηθισμένο πρωτόκολλο, και αυτό που θα ανοίξουν όλες οι εφαρμογές τρίτων. Αποδίδει ξεχωριστά σύμβολα ανά στοιχείο.

2. Ενιαίο σύμβολο με μπαλόνι πληροφοριών για κάθε στοιχείο. Δίνει μια πιό ευανάγνωστη στην οθόνη μορφή, καθώς περιλαμβάνει ένα «μπαλόνι» που παρέχει βασικές γεωμετρικές πληροφορίες για κάθε γραμμή και πολύγωνο. Επίσης προσφέρει ένα highlight για τα επιλεγμένα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα αυτής της διευκόλυνσης, δεν επιτρέπει τη διατήρηση των συμβόλων ανά στοιχείο, αλλά αποδίδει ένα εναίο σύμβολο.

3. Google Tour. Αν τα δεδομένα σας έχουν πληροφορίες χρόνου (πχ. προέρχονται από καταγραφές), μπορείτε να τα φορτώσετε στο Google Earth ως Tour και να απολαύσετε μια περιήγηση πάνω στις δορυφορικές εικόνες.

4. Ετικέτες ταχύτητας. Υπολογίζει και αποδίδει τιμές ταχύτητας ανά ευθύγραμμο τμήμα, εφόσον υπάρχουν δεδομένα χρόνου στο αρχείο. Στο Google Earth παρέχει πλήρεις και καλά οργανωμένες πληροφορίες χρόνου και ταχύτητας.