support-tn6-5-001

Το TopoNavigator διαθέτει 7 ενότητες ειδικών εργαλείων:

Οι ενότητα Πληροφορίες ΝΜΕΑ είναι ορατή μόνο όταν έχετε σύνδεση με εξωτερικό GPS. Η ενότητα Topology είναι μερικώς ενεργοποιημένη στην απλή έκδοση HOME, καθώς ένα μέρος των εργαλείων της αφορά επαγγελματικές εφαρμογές.

Τα τέσσερα τελευταία εργαλεία είναι επίσης διαθέσιμα μόνο στην επαγγελματική έκδοση GIS.

Support-tn6-Environment_NMEA

Πληροφορίες ΝΜΕΑ

Όταν έχετε σύνδεση με εξωτερικό GPS και γίνεται λήψη φράσεων ΝΜΕΑ, το TopoNavigator 6 δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρακολουθεί συνεχώς και πάνω στην οθόνη τις βασικές αριθμητικές πληροφορίες της θέσης. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

1. Το Σύστημα Αναφοράς (GGRS87 ή WGS84)

2. Συντεταγμένες x και y.

3. Υψόμετρο

4. Ταχύτητα (στις μονάδες μέτρησης που έχουν καθοριστεί από τις Ρυθμίσεις)

5. Κατεύθυνση (Course Over Ground), σε μοίρες ως προς το χαρτογραφικό βορρά.

6. Απόσταση (στις μονάδες μέτρησης που έχουν καθοριστεί από τις Ρυθμίσεις)

7. Μέση Ωριαία Ταχύτητα

8. Ακρίβεια θέσης (PDOP), εκφρασμένο σε μέτρα

Τοπολογική ανάλυση

Η έκδοση HOME, αλλά κυρίως η έκδοση GIS του Toponavigator 6, παρέχουν μια σειρά εργαλείων για χωρικούς ελέγχους και επεξεργασίες. Οι εργασίες αυτές αξιοποιούν μεθόδους που σχετίζονται με την ιδιότητα των χωρικών βάσεων δεδομένων να παρέχουν πρωτογενώς ή μετά από ταχύτατες αναλύσεις, πληροφορίες που ερμηνεύουν τη σχετική θέση των δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί εύκολα κα ιγρήγορα να μάθει κανείς από μια χωρικά ευρετηριασμένη βάση δεδομένων αν ένα σημείο είναι μέσα σε ένα πολύγωνο και ποιό, αν μια γραμμή τέμνει μια άλλη γραμμή και σε ποιό σημείο, αν ένα σημείο βρίσκεται μέσα σε έναν κύκλο που έχει ως κέντρο ένα άλλο σημείο και συγκεκριμένη ακτίνα κλπ.

Ο κλάδος των μαθηματικών που ερευνά τις σχέσεις αυτές λέγεται Τοπολογία (Topologyκαι ο κλάδος της αναλυτικής γεωμετρίας που δημιουργεί μεθόδους διερεύνησής τους κατάλληλες για τα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα λέγεται Υπολογιστική Γεωμετρία (Computational geometry). Στο Toponavigator 6 έχουν ενσωματωθεί μερικά βασικά εργαλεία εφαρμοσμένης τοπολογικής ανάλυσης.

Σχεδόν όλες οι τοπολογικές επεξεργασίες αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη απόσταση ή ακτίνα, μέσα στην οποία διερευνούν μια κατάσταση ή εκτελούν μια εντολή. Το μέγεθος αυτό αναφέρεται συνήθως ως Ανοχή (Tolerance). Η Ανοχή μπορεί να οριστεί σε μέτρα (μονάδες χάρτη, οπότε η ακτίνα ταύτισης μένει σταθερή με τις αλλαγές της κλίμακας, αλλά οπτικά μεγαλώνει ή μικραίνει στην οθόνη) ή σε pixels (μονάδες οθόνης, οπότε η ακτίνα μεταβάλεται σε σχέση με την κλίμακα, διατηρώντας όμως σταθερό οπτικά μέγεθος στην οθόνη). ΣτοToponavigator 6 η Ανοχή ορίζεται στην κορυφή της ενότητας, σε μονάδες χάρτη ή πίξελς και μεταβάλεται αυτόματα με την αλλαγή της κλίμακας.

1. Ταύτιση σημείων (Snapping) HOME+GIS.  Ένα βασικό εργαλείο που επιτρέπει την ταύτιση ενός σημείου γραμμής ή πολυγώνου με ένα άλλο σημείο άλλης γραμμής ή πολυγώνου. Η Ταύτιση μπορεί να γίνει ανάμεσα σε πρώτα (Start vertices) ή τελευταία (End vertices) σημεία, ή και όλα τα σημεία των γραμμών/πολυγώνων.

2. Ταύτιση κατά την ψηφιοποίηση (Snap on digitizing) GIS. Η ενότητα περιλαμβάνει δύο διαφορετικά εργαλεία, την Ταύτιση στα στοιχεία του χάρτη (που βοηθά, κατά την ψηφιποίηση, να υιοθετήσετε τις συντεταγμένες ενός στοιχείου του χάρτη) και την Τομή και Ταύτιση γραμμών κατά την ψηφιοποίηση, ένα πολύ ισχυρό εργαλείο αυτόματου τοπολογικού ελέγχου και κλεισίματος ενός δικτύου, ήδη απο τη φάση της ψηφιοποίησης.

Τοπολογική ανάλυση δικτύου γραμμών GIS. Σύνθετη ανάλυση δικτύου, που επισημαίνει άμεσα τα βασικά τοπολογικά σφάλματα με χρωματικό κώδικα συμβόλων.

Απλοποίηση HOME+GIS. Εύκολη και διαδραστική απλοποίηση γραμμών, βασισμένη σε μια πολύ γρήγορη υλοποίηση του αλγορίθμου Douglas-Peuker.

Ψηφιοποίηση με ριπή HOME+GIS. Καθορίζει το βήμα σε μέτρα για την καταχώρηση ενός σημείου κατά την κίνηση του κέρσορα.

Support-tn6-Environment_Right_Tools_Info

Διάδραση με το χάρτη

Το TopoNavigator 6 προσφέρει ένα σημαντικό βαθμό διάδρασης του χρήστη με το χάρτη, κυρίως με τη μορφή πληροφοριών που παρέχονται με την κίνηση του ποντικιού. Λόγω της μεγάλης πυκνότητας που μπορούν να έχουν αυτές οι πληροφορίες, διατίθεται ένας απλός τρόπος ελέγχου του αριθμού τους, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγχει την παρουσία τους, ανάλογα με το έργο που εκτελεί.

Ο πίνακας ελέγχου των διαδραστικών πληροφοριών βρίσκεται κάτω από τον τίτλο Info στα δεξιά εργαλεία και περιλαμβάνει 5 checkbox, που ελέγχουν την εμφάνιση ισάριθμων ομάδων πληροφοριών.

1. Διαδρασιτκή Επιλογή στοιχείου. Η Διαδραστική Επιλογή στοιχείου επιτρέπει την επιλογή οποιουδήποτε τύπου δεδομένων και την άμεση φόρτωση στον αντίστοιχο πίνακα των στοιχείων του συγκεκριμένου τύπου, χωρίς να προηγηθεί το πάτημα του σχετικού κουμπιού απο την εργαλειοθήκη Data. Η πινακίδα της Διαδραστικής Επιλογής στοιχείου εμφανίζεται όταν ο κέρσορας περάσει πάνω από ένα στοιχείο. Ετσι, για παράδειγμα, ενώ είστε σε κατάσταση επεξεργασίας γραμμών, και έχετε φορτωμένο τον σχετικό ποίνακα, περνώτας το ποντίκι πάνω από ένα πολύγωνο, εμφανίζεται η Διαδραστική Επιλογή πολυγώνου με τη μορφή ιπτάμενης πινακίδας, με όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πολυγώνου (όνομα, σημείωση, κωδικό, επιφάνεια, περίμετρος). Κάνοντας κλίκ στο σύμβολο του πολυγώνου, περνάτε άμεσα σε κατάσταση επεξεργασίας πολυγώνων, με το συγκεκριμένο πολύγωνο επιλεγμένο και έτοιμο για επεξεργασία.

2. Εργαλειο επεξεργασίας. Ελέγχεται η εμφάνιση της διαδραστικής εργαλειοθήκης επεξεργασίας σημείων, σημείων γραμμών, σημείων Διαδρομών και σημείων πολυγώνων.

3. Πληροφορίες χάρτη. Ελέγχει την απεικόνιση «ιπτάμενων πινακίδων» με πληροφορίες για τα στοιχεία του χάρτη και την διασύνδεσή τους με το Διαδίκτυο.

4. Απόσταση/Αζιμούθιο. Ελέγχεται η απεικόνιση «ιπτάμενων πινακίδων» με πληροφορίες για την απόσταση και το αζιμούθιο ανάμεσα σε ένα σημείο και τη θέση του κέρσορα, κατά την μετακίνηση σημείου, σημείου γραμμής, σημείου Διαδρομής, σημείου πολυγώνου), την αλλαγή διαστάσεων ενός στοιχείου ή την μέτρηση ενός μήκους.

5. Μηνύματα βοήθειας. Ελέγχει την απεικόνιση μηνυμάτων βοήθειας στη Ζώνη Κατάστασης.

Support-tn6-Environment_Right_Tools_RoadSigns1
Support-tn6-Environment_Right_Tools_RoadSigns2

Σύμβολα ΚΟΚ

Το TopoNavigator 6 GIS περιλαμβάνει μια εργαλειοθήκη δημιουργίας σημείων με σύμβολα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό τη σύνθεση ειδικών οδικών χαρτών. Η εργαλειοθήκη εκκινεί από το εργαλείοRoadSigns στη δεξιά πλευρά της κύριας οθόνης και περιλαμβάνει 275 σύμβολα. Τα σύμβολα τοποθετούνται στο χάρτη με το εγαλείο ψηφιοποίησης σημείων, αποθηκεύονται αυτόματα και επανέρχονται στην επόμενη εκκίνηση της εφαρμογής.

Για να δημιουργήσετε μια σειρά συμβόλων, φέρτε αρχικά τον χάρτη σε επίπεδο κλίμακας >= 7 (τα Σύμβολα ΚΟΚ δεν είναι ορατά σε επίπεδο κλίμακας < 7). Παίρνοντας το εργαλείο ψηφιοποίησης σημείων, ανοίχτε το εργαλείο συμβόλων ΚΟΚ και κάντε κλικ στο εικονίδιο πάνω αριστερά. Επιλέξτε το επιθυμητό από τη λίστα των Συμβόλων ΚΟΚ και ορίστε μια τιμή για τον προσανατολισμό και το μήκος του συνδετήρα. Ένα απλό κλίκ πάνω στο χάρτη ορίζει το σημείο εξάρτησης του Συμβόλου ΚΟΚ, που απεικονίζεται άμεσα στον προκαθορισμένο προσανατολισμό και απόσταση.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα Σύμβολο ΚΟΚ από την οθόνη ή τον πίνακα. Μπορείτε να αλλάξετε σύμβολο, προσανατολισμό ή μήκος συνδετήρα για τα επιλεγμένα Σύμβολα ΚΟΚ ή να τα διαγράψετε (δεν παρέχεται αναίρεση). Με απαλό κλίκ στο αριστερό μέρος του πρώτου πεδίου κάθε εγγραφής (πεδίο Ονόματος) μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας εγγραφής.

Support-tn6-Generate Support-tn6-Generate_lines_1000px Support-tn6-Generate_ellipse_100px

Γεννήτρια σχημάτων

Το TopoNavigator 6 GIS περιλαμβάνει ένα ειδικό εργαλείο δημιουργάις κανονικών και κανονικά κατανεμημένων σχημάτων στο χάρτη.

Με τη Γεννήτρια Σχημάτων μπορείτε να σημιουργήσετε σημεία,γραμμές (οριζόντιες, κάθετες ή και τα δύο) ή πολύγωνα (ορθογώνια ή ελλείψεις) κατανεμημένα κανονικά ώστε να καλύπτουν

– είτε την ορατή περιοχή

– είτε μια περιοχή που θα ορίσετε με τις συντεταγμένες των ορίων της

και μεγέθους

– είτε αυτόματα υπολογιζόμενου ώστε να ικανοποιούν έναν κάνναβο ορισμένων διαστάσεων,

– είτε προκαθορισμένου (σε μέτρα).

Πατείστε Εφαρμογή για να δημιουργηθούν τα στοιχεία.

Στη διπλανή στήλη εμφανίζονται δύο παραδείγματα εφαρμογής της Γεννήτριας Σχημάτων. Στο πρώτο, έχει σητηθεί η δημιουργία γραμμών σε μορφή πλέγματος που να καλύπτουν την ορατή περιοχή του χάρτη και να συντίθενται από 10 στοιχεία κατά πλάτος και 10 καθ” ύψος του χάρτη.

Στο δεύτερο παράδειγμα, έχει ζητηθεί η δημιουργία ελλείψεων ίσων αξόνων (άρα κλύκλων) με διάμετρο 1000μ.

Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία έχουν τροφοδοτήσει ένα νέο αρχείο στον Διαχειριστή Αρχείων.

Support-tn6-Align

Στοίχιση

Το TopoNavigator 6 GIS περιλαμβάνει δύο ειδικά εργαλεία τακτοποίησης των δεδομένων χρήστη πάνω στον καρτεσιανό χώρο, το εργαλείο της Στοίχισης και αυτό της Κατανομής.

Και τα δύο ενεργούν πάνω σε επιλεγμένα στοχεία (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) ή επιλεγμένα σημεία γραμμών και πολυγώνων. Η Στοίχισημετακινεί τα επιλεγμένα στοιχεία ή σημεία και τα τοποθετεί ευθυγραμμισμένα ώστε να πληρούται η συνθήκη που περιγράφεται από τις ρυθμίσεις της σχετικής ενότητας.

Παρέχεται οριζόντια στοίχιση σε σχέση με την αριστερότερη ή δεξιότερη πλευρά των επιλεγμένων στοιχείων ή το κέντρο τους. Αντίστοιχα, στον κατακόρυφο άξονα παρέχεται στοίχιση σε σχέση με τηψηλότερη ή χαμηλότερη πλευρά των επιλεγμένων στοιχείων ή το κέντρο τους.

Μια μικρή πινακίδα επεξηγεί το αποτέλεσμα που θα επιφέρει η τελευταία επιλογή που κάνατε.

Πατείστε Εφαρμογή για να υλοποιηθεί η επεξεργασία. Παρέχεται αναίρεση.

Support-tn6-Distribute

Κατανομή

Το TopoNavigator 6 GIS περιλαμβάνει δύο ειδικά εργαλεία τακτοποίησης των δεδομένων χρήστη πάνω στον καρτεσιανό χώρο, το εργαλείο της Στοίχισης και αυτό της Κατανομής.

Και τα δύο ενεργούν πάνω σε επιλεγμένα στοχεία (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) ή επιλεγμένα σημεία γραμμών και πολυγώνων. Η Κατανομήμετακινεί τα επιλεγμένα στοιχεία ή σημεία και τα τοποθετεί σε νέες θέσεις, ώστε να πληρούται η συνθήκη που περιγράφεται από τις ρυθμίσεις της σχετικής ενότητας.

Παρέχεται οριζόντια κατανομή με ίσα ενδιάμεσα διαστήματα, σε σχέση με την αριστερή ή δεξιά πλευρά των στοιχείων, το κέντρο ή το κενό διάστημα ανάμεσα τους. Αντίστοιχα στον κατακόρυφο άξονα, παρέχεται κατανομή με ίσα ενδιάμεσα διαστήματα, σε σχέση με την πάνω ή την κάτω πλευρά των στοιχείων, το κέντρο ή το κενό διάστημα ανάμεσα τους

Μια μικρή πινακίδα επεξηγεί το αποτέλεσμα που θα επιφέρει η τελευταία επιλογή που κάνατε.

Πατείστε Εφαρμογή για να υλοποιηθεί η επεξεργασία. Παρέχεται αναίρεση.