Ρυθμίσεις GPS κατηγοριών δρόμων

lessons_001-1

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στα Garmin GPS υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου, που περιλαμβάνει τους εξής 13 τύπους:

 1. Αυτοκινητόδρομος (Major Highway)
 2. Εθνική Οδός (Principal Highway 1)
 3. Περιφερειακή Οδός (Principal Highway 2)
 4. Επαρχιακή Οδός (Arterial Road 1)
 5. Κεντρικός άσφαλτος (Arterial Road 2)
 6. Άσφαλτος (Road)
 7. Δευτερεύον άσφαλτος (Alley)
 8. Ράμπα Αυτοκινητοδρόμου (Ramp 1)
 9. Ράμπα Εθνικής Οδού (Ramp 2)
 10. Χωματόδρομος (Unpaved Road)
 11. Κάθετη σύνδεση αυτοκινητοδρόμων (Major Highway Connector)
 12. Κυκλικός κόμβος (Roundabout)
 13. Πεζόδρομος (Pedestrian)

Όπως είναι φανερό, η κατηγοριοποίηση αυτή είναι προσαρμοσμένη στα πρότυπα της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου η ιεράρχηση του οδικού δικτύου είναι τέλεια οργανωμένη εξ αρχής και επαναξιολογείται συνέχεια. Έτσι, δίνεται έμφαση στην ορθολογικότερη διαβάθμιση του κύριου οδικού δικτύου (πχ. υπάρχει η κατηγορία Major Highway Connector, που είναι χωρίς αντιστοιχία στην Ελλάδα, καθώς και 2 κατηγορίες ράμπες, ενώ διατίθεται μόνο μία κατηγορία χωματόδρομου, καθότι ο χωματόδρομος στο δυτικό κόσμο είναι ιδιωτικός ή δασικός δρόμος και η χρήση του είναι απαγορευμένη ή στην καλύτερη περίπτωση ελεγχόμενη).
Φυσικά η μία και μοναδική κατηγορία χωματόδρομου είναι περιοριστική για την περίπτωση της Ελλάδας, όπου το 70% του μήκους του οδικού δικτύου δεν είναι επιστρωμένο και όπου είναι αναγκαίο να διακριθούν οι ακόλουθοι 6 τύποι μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων:

1. Δρόμος υπό ασφαλτόστρωση (κατ. TopoNavigator 29).

2. Κεντρικός χωματόδρομος (κατ. TopoNavigator 31).

3. Δευτερεύων χωματόδρομος σταθερής βατότητας (κατ. TopoNavigator 41).

4. Δευτερεύων χωματόδρομος κακής ή μεταβαλλόμενης βατότητας (κατ. TopoNavigator 42).

5. Χωματόδρομος πολύ κακής βατότητας (κατ. TopoNavigator 50).

6. Κατεστραμμένος χωματόδρομος (κατ. TopoNavigator 60).

Η αναντιστοιχία της πιο πάνω εικόνας του ελληνικού οδικού δικτύου με την παλέτα της Garmin, ανακλάται τόσο στον συμβολισμό των κατηγοριών (όπου δεν μπορεί να διακρίνει κανείς ποιά είναι η κατηγορία χωματόδρομου, σε σχέση με την παλέτα TopoNavigator), όσο και στην πλοήγηση, όπου το GPS θα αντιμετωπίσει όλους τους χωματόδρομους ως να είναι της ίδιας βατότητας. Και πράγματι, αυτό συμβαίνει και στους χάρτες των επίσημων συνεργασιών της Garmin (βλ. AutoDrive Hellas κλπ), όπου θα πάρετε πάντα μια πλοήγηση, που συχνά θα είναι αδύνατον να την υλοποιήσετε.

Η ΛΥΣΗ

Η σχετική Ρύθμιση στο TopoNavigator5 συμβάλει στο να διασκεδαστεί το πιό πάνω πρόβλημα, «κλέβοντας» δύο κατηγορίες από τους ασφάλτους και δίνοντας τες στους χωματόδρομους. Για να διαφυλαχθεί η συμβατότητα με το ενιαίο σύστημα ιεράρχησης της Garmin, το TopoNavigator5 προσφέρει δύο επιλογές, και πρέπει να επιλέξει κανείς, ανάλογα με τη χρήση που θα κάνει, ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ το χάρτη, το καταλληλότερο ανάμεσα στα ΔΥΟ σχήματα ιεράρχησης, επιβάλλοντας ουσιαστικά στο GPS δύο τρόπους προτεραιότητας στην πλοήγηση.
(Σημειώνουμε εδώ ότι η επιλογή «Χωρίς πλοήγηση» στη σχετική ρύθμιση θα δημιουργήσει ένα αρχείο μισού περίπου μεγέθους, που δεν παρέχει λειτουργίες πλοήγησης, αλλά είναι πολύ εξυπηρετικό για GPS με μικρή μνήμη, ιδίως παλιότερα «πεζοπορικά» μοντέλα, όπου η δρομολόγηση έχει μικρή σημασία.)

Το πρώτο σχήμα (Σχήμα 1) είναι το κλασικό που υιοθετεί η Garmin και δίνει ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ. Οι αντιστοιχίες των 9 εν χρήσει κατηγοριών με την δική μας πραγματικότητα είναι:

 • Οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας (κατ.TN 11 & 12) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 1
 • Οι ελληνικές Εθνικές Οδοί (κατ.TN 13 & 14) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 2
 • Οι διαπεριφερειακές Οδοί ((κατ.TN 20) αντιστοιχίζεται με την Κλάση Garmin 3
 • Το κύριο επαρχιακό ασφάλτινο δίκτυο ((κατ.TN 21) αντιστοιχίζεται με την Κλάση Garmin 4
 • Όλοι οι δευτερεύοντες επιστρωμένοι δρόμοι ((κατ.TN 22, 23) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 5
 • Οι ράμπες ((κατ.TN 25) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 9
 • Όλες οι κατηγορίες χωματόδρομων ((κατ.TN 31, 41, 42,& 50) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 10
 • Το δευτερεύον αστικό δίκτυο ((κατ.TN 83) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 6
 • Οι αστικοί πεζόδρομοι ((κατ.TN 85) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 13

Το δεύτερο σχήμα ιεράρχησης (Σχήμα 2) δίνει ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, δανείζοντας δύο κατηγορίες ασφάλτων (που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο πρώτο σχήμα, καθότι πρακτικά περιττεύουν) στους χωματόδρομους, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές πλοήγησης (11 κατηγορίες), καθώς το GPS εκλαμβάνει τις δύο ανώτερες κατηγορίες χωματόδρομων ως ασφάλτους και τους προτιμά από τους αμέσως χειρότερους χωματόδρομους. Οι αντιστοιχίες γίνονται ως ακολούθως:

 • Οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας (κατ.TN 11 & 12) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 1
 • Οι ελληνικές Εθνικές Οδοί (κατ.TN 13 & 14) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 2
 • Οι διαπεριφερειακές Οδοί (κατ.TN 20) αντιστοιχίζεται με την Κλάση Garmin 3
 • Το κύριο επαρχιακό ασφάλτινο δίκτυο (κατ.TN 21) αντιστοιχίζεται με την Κλάση Garmin 4
 • Όλοι οι δευτερεύοντες επιστρωμένοι δρόμοι (κατ.TN 22, 23) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 5
 • Οι ράμπες (κατ.TN 25) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 9
 • Οι δρόμοι υπό ασφαλτόστρωση και οι χωματόδρομοι καλής βατότητας (κατ.TN 29, 31 & 41) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 7
 • Οι χωματόδρομοι κακής ή μεταβλητής βατότητας (κατ.TN 42) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 8
 • Οι χωματόδρομοι μόνο για 4X4 (κατ.TN 50) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 10
 • Το δευτερεύον αστικό δίκτυο (κατ.TN 83) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 6
 • Οι αστικοί πεζόδρομοι (κατ.TN 85) αντιστοιχίζονται με την Κλάση Garmin 13

Στο Σχήμα 2, μόνο οι χωματόδρομοι που απαιτούν όχημα 4X4 θεωρούνται εσωτερικά από το GPS ως χωματόδρομοι και λαμβάνουν ανάλογης μεταχείρισης, ενώ όλοι οι άλλοι χωματόδρομοι αντιμετωπίζονται ως χαμηλές κατηγορίες ασφάλτων. Οι Κατεστραμμένοι δρόμοι, στο μεν Σχήμα 1περνάνε στην κατηγορία των μονοπατιών, στο δε Σχήμα 2 στα κύρια μονοπάτια.

Επιλέγοντας το Σχήμα 2 δίνεται έμμεσα η δυνατότητα να κάνει κανείς δρομολόγηση ΜΟΝΟ στους καλούς χωματόδρομους (αν, π.χ. για εκδρομή με ένα απλό αυτοκίνητο), αποκλείοντας τους χωματόδρομους κακής βατότητας. Το «κόλπο» έγκειται στο ότι έχοντας «ξεγελάσει» το GPS, τοποθετώντας τους καλούς χωματόδρομους σε μία κατηγορία ασφάλτων, αρκεί να αποκλείσουμε από τις ρυθμίσεις της Πλοήγησης του Garmin τους χωματόδρομους (γενικώς), οπότε ουσιαστικά θα έχουμε αποκλείσει ΜΟΝΟ τους κακούς χωματόδρομους. Έτσι, η δρομολόγηση θα αξιοποιήσει τους καλούς χωματόδρομους, αυξάνοντας κατά πολύ τις επιλογές μας, καθότι οι καλοί χωματόδρομοι στην Ελλάδα συνδέουν σχεδόν όλους τους ορεινούς και κάπως απομονωμένους προορισμούς.

lessons_001-2

Κατά τη φόρτωση του χάρτη, αν έχετε επιλέξει το Σχήμα 1, μπορείτε να επιλέξετε την παλέτα Garmin (οπότε θα έχετε τη συμβολοσειρά που προορίζει η Garmin για το κάθε μοντέλο) ή την παλέτα TopoNavigator, οπότε θα έχετε σύμβολα παρόμοια με της οθόνης του υπολογιστή σας. Αν, αντίθετα, επιλέξετε το Σχήμα 2, πρέπει να επιλέξετε οπωσδήποτε την παλέτα TopoNavigator, αλλοιώς θα έχετε πλήρη αναντιστοιχία συμβόλων (και tooltips επί του GPS) με την παραγματική κατηγορία του δρόμου.