Η AnaDigit, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες του TopoNavigator 6 στο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του, ξεκινά μια σειρά On Line μαθημάτων, που συμπληρώνουν και εμβαθύνουν τα ζωντανά σεμινάρια. Τα On Line μαθήματα, περιλαμβάνουν τυπικές ερωτήσεις για πολυάριθμες λειτουργίες που δεν είναι προφανείς ή έχουν ελλιπή τεκμηρίωση στο εγχειρίδιο ή μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Τα θέματα θα είναι διάσπαρτα μέσα σε όλο το εύρος εφαρμογών του TopoNavigator 6, θα ανανεώνονται συχνά και σταδιακά θα προσαρτηθούν σε πίνακα περιεχομένων.
  • «Τι κάνει» η επιλογή «Ρυθμίσεις>GPS>Garmin GPS>Πριν την Επικαιροποίηση, επιλέξτε σχήμα προτίμησης κατηγοριών δρόμων»
  • Κατηγοριοποίηση οδικού δικτύου και μονοπατιών
  • Μέτρηση εμβαδού κλειστής επιφάνειας με τη χρήση ερασιτεχνικού GPS
  • GIS: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TopoNavigator 6 & AutoCAD
  • Garmin Custom Maps: Λεπτομερείς πεζοπορικοί χάρτες για Garmin GPS