Προϊόντα

Προκείμενου να εξυπηρετηθείτε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό σας παρακαλούμε κατά την παράδοση της παραγγελίας σας να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων έτσι ώστε να διαπιστώσετε τυχόν προβλήματα σε αυτά όπως σημαντικές φθορές ή/και την αποστολή λανθασμένων προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εντός τριών ημερών από την παράδοση για να σας τα αντικαταστήσουμε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες επιστροφής των προϊόντων αυτών η ευθύνη της οποίας βαρύνει εσάς. Σε περίπτωση παρέλευσης τριών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας ή της μη επιστροφής των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε τότε η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή τοποθέτησης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και με την προϋπόθεση ότι θα μας ενημερώσετε έγκαιρα για την επιθυμία σας ακύρωσης.

 

Ψηφιακά αρχεία

Ακύρωση παραγγελιών για ψηφιακά αρχεία είναι δυνατή εντός 1 μήνα από την ημερομηνία αγοράς και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το λογισμικό δεν είναι συμβατό με την συσκευή που χρησιμοποιείται ή εντοπίσατε λανθασμένη λειτουργία η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αίτημά σας η λειτουργία του λογισμικού διακόπτεται και το καταβληθέν ποσό σας επιστρέφεται.